FPGA > САПР > Функционально-логическое проектирование: Курс лабораторных работ

ЛР0 > Вступ до лабораторних робіт з курсу «Функціонально-логічне проектування»

Тема: Структура лабораторного практикуму з курсу Функціонально-логічне проектування. Правила оформення звітів з лабораторних робіт

Літературне посилання на курс

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу «Функціонально-логічне проектування» для напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» спеціальності 7.0590201, 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби» / Уклад. О.Ю. Романов — К.: 2012. ─ 75 с.

Глосарій

ПЗП – постійний запам’ятовуючий прилад.

ПЛІС – програмована логічна інтегральна схема.

BST – Boundary Scan Test (тестове периферійне сканування цифрових пристроїв).

EPC – Eraseble Configurating PROM (конфігураційний ППЗП).

FLEX – Flexible Logic Element Matrix (матриця елементів гнучкої логіки).

JTAG – Joint Test Action Group (об’єднана група з питань тестування цифрових схем).

MAX – Multiple Array Logic (множинний масив логічних елементів).

PROM – Programmable Read Only Memory (програмований ПЗП).

TAP – Test Access Port (порт тестування JTAG).

TCK – Test Clock (тактовий вхід JTAG).

TMS – Test Mashine State Control (керування кінцевим автоматом JTAG).

TDI – Test Data Input (вхід тестових даних JTAG).

TDO – Test Data Output (вихід тестових даних JTAG).

PLCC – Plastic J-lead Chip Carrier (пластиковий корпус з виводами J-форми).

UP – Universyty program (університетська програма фірми Altera).

VGA – Video Graphics Array (графічне відеовідображення).

Вступ

Дані методичні вказівки містять теоретичні положення та опис лабораторних робіт з курсу «Функціонально-логічне проектування», який читається для студентів кафедри КЕОА.

Інтенсивний розвиток електроніки, і особливо логічного проектування цифрових схем, заснованого на застосуванні програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС), визначають безперервну модернізацію лабораторної бази з електроніки. У даних методичних вказівках розміщені матеріали, що стосуються нового циклу лабораторних робіт з курсу «Функціонально-логічне проектування».

Основною метою цього циклу робіт є прищепити вміння і звички поводження з сучасними цифровими схемами, випробування їх електричних характеристик, обробка результатів експериментів і використання їх для проектування.

У лабораторних роботах вивчаються прості базові логічні та комбінаційні схеми компонентної схемотехніки та мікроелектроніки, різні елементи жорсткої логіки і методи поліпшення їх експлуатаційних характеристик.

Правила виконання лабораторних робіт

1. Підготовка до роботи

У процесі підготовки до лабораторної роботи кожен студент зобов’язаний:

 • ознайомитися зі змістом лабораторної роботи;
 • вивчити відповідні розділи конспекту лекцій та рекомендованої літератури;
 • ознайомитися з методологією вимірювання окремих параметрів та характеристик досліджуваної схеми;
 • виконати передбачені описом попередні розрахунки та побудувати графіки;
 • підготувати відповіді на контрольні запитання;
 • підготувати формуляр звіту по лабораторній роботі.

Виконанню кожної роботи попередньо слідує перевірка готовності студента викладачем, який проводить лабораторні заняття:

 • Студент показує викладачеві підготовлену форму звіту, яка містить всі матеріали, які відображають підготовку студента до даної роботи (принципові схеми і блок-схеми, попередній розрахунок і відповідні йому графіки та ін);
 • Якщо показаний матеріал на думку викладача є задовільним, студент отримує контрольні питання;
 • При задовільних відповідях на контрольні питання студент допускається до виконання роботи;
 • Якщо матеріал попередньої підготовки або відповіді визнані незадовільними, студент до роботи не допускається.

2. Виконання роботи

 • Лабораторні роботи виконуються у час, передбачений розкладом занять, бригадами в складі не більш ніж по 3 студента.
 • Студенти, які недопущені до робіт або які пропустили заняття, виконують лабораторні роботи в кінці семестру за розкладом відпрацювання лабораторних робіт.
 • Студенти, які допущені до роботи, виконують її згідно опису робочого завдання. В процесі роботи кожен член бригади повинен оволодіти навичками практичного виконання всіх пунктів лабораторного заняття.
 • Включення лабораторних макетів відбувається лише після перевірки викладачем вірності виконання необхідних з’єднань. Робота вважається виконаною після затвердження викладачем отриманих результатів у вигляді таблиць, розрахунків і графіків.
 • По закінченню роботи студенти вимикають прилади і джерела живлення, приводять в порядок робоче місце і потім здають його викладачеві.

3. Оформлення звіту і залік по роботі

 • Звіт по роботі виконується кожним студентом індивідуально на аркушах паперу формату А4 або в окремому зошиті. Усі аркуші формату А4 повинні бути скріплені.
 • Перший аркуш звіту є титульний, і оформляється за встановленим зразком.

Звіт по лабораторній роботі повинен містити:

1. Титульний лист – містить тему и номер лабораторної роботи, прізвища студента що виконав роботу та викладача (приклад у додатку).
2. Сформульовану мету роботи.

3. Завдання – вказуються завдання, які вирішуються в ході виконання лабораторної роботи, наводиться і розшифровується власний варіант завдання.
4. Виконання роботи – вказуються розрахунки, проведені в ході роботи, а також результати цих розрахунків.
5. Результати роботи – прикладається друк, отриманих в результаті роботи схем, модулів, часових діаграм і результати вимірів часових затримок, що виникають при роботі схеми, на кожному перемиканні із зазначенням коду перемикання.
6. Аналіз результатів проведення лабораторної роботи і короткі висновки по кожному з пунктів роботи, які повинні містити змістовну оцінку отриманих результатів, співставлення експериментальних результатів з теоретичними і пояснення отриманих розбіжностей.
7. Висновки – пункт містить перелік вирішених в ході роботи завдань і виконаних цілей, а також проблеми, що виникли в ході роботи. Висновки повинні бути написані самостійно.
8. Список використаної літератури та джерел інформації.

Креслення необхідно виконувати відповідно до вимог ЄСКД, графіки на сітці – в зручному для представлення масштабі. Частотні характеристики слід робити в логарифмічному або напівлогарифмічному масштабі. Графіки, отримані розрахунковим шляхом, зображуються безперервними кривими, експериментальні результати позначаються точками і апроксимуються безперервною залежністю з урахуванням можливого випадкового розкиду результатів вимірювань і зображуються на одному графіку.
Кожен графік повинен мати порядковий номер і пояснюючі написи з описом всіх величин, важливих для даних умов експерименту.
Оформлений звіт про виконану лабораторну роботу необхідно підготувати до наступного поточного заняття в лабораторії.
Студенти, які не здали звіт попередньої роботи, до наступної не допускаються.
Захист звітів виконання лабораторних робіт проводиться під час занять або в час, відведений для консультацій.
У даних методичних вказівках міститься основний матеріал, необхідний для виконання лабораторних робіт. Теоретичні відомості представлені в обмеженому обсязі, і для якісної підготовки до лабораторних занять слід вивчити рекомендовану літературу та лекційний матеріал.

Вимоги до оформлення лабораторних робіт

1) Склад звіту: Титульний лист, тема, мета роботи, хід виконання роботи, висновки (не менше 0,5 стор., змістовні!!!), якщо необхідно, список літератури.
2) Оформлення: шрифт основного тексту – 14 пт., 1 інт., Times New Roman, вирівнювання по ширині сторінки, абзацний відступ 1,25; шрифт програмного коду – Courier, 8 пт., 1 інт. Абзаци не розривати, заборонити «висячі рядки».
3) Всі заголовки вирівнювати по центру, відступ до і після – 12 пт. Точку в заголовках не ставити.

4) Рисунки і таблиці розміщувати «по центру».
5) Підпис у рисунків і пояснення до позначень розміщувати знизу, відступ після рисунку 6 пт.
Вигляд підпису: Рис. 1а. Підпис до рисунку.
Посилання на рисунки в тексті роблять у дужках (рис. 1а).
6) Підпис таблиць виконується зверху:
Таблиця 1.
Назва таблиці
7) Посилання на таблицю в тексті (табл. 1).
8) Не нумеровані списки виконуються через «–» – тире. У кінці кожного елементу списку ставимо точку із комою. В кінці списку – точка. Кожній елемент списку починається з малої букви.
9) Нумеровані списки позначаються арабськими цифрами із точкою бо дужкою. Кожен елемент починається з великої букви і закінчується або точкою, або точкою із комою.
10) Нумерація сторінок знизу в правому куті, 14 пт., 1 інт., Times New Roman. На першій сторінці номер не ставиться.
11) Оформлення інших елементів тексту звіту та списку літератури виконувати згідно ДСТУ 3008-95 та ГОСТ 2.105-95.
Мова звітів: українська, російська, англійська.
Друковані версії подавати в паперовому та цифровому виді.


Комментарии: