Разное

СРС0 > Вступ. Правила оформлення самостійних робіт з курсу «Функціонально-логічне проектування»

Тема: Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з курсу «Функціонально-логічне проектування». Правила оформлення звітів з самостійних робіт

Літературне посилання на курс

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів по курсу «Функціонально-логічне проектування» для напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» спеціальності «Радіоелектронні апарати та засоби» / Уклад. О.Ю. Романов. – К.: 2013. – 27 с.

Вступ до курсу

Дані методичні вказівки містять теоретичні положення та опис завдань для самостійної роботи студентів з курсу «Функціонально-логічне проектування», який читається для студентів кафедри КЕОА.

Основна ціль даних методичних вказівок полягає у тому, щоб навчити студентів математичному апарату для опису законів функціонування, аналізу та синтезу цифрових пристроїв, які застосовуються в електронно-обчислювальній апаратурі з використанням ПЕОМ.

Правила виконання завдань на самостійну роботу студентами

Завдання на самостійну роботу виконуються студентами самостійно. Ознайомившись з теоретичними матеріалами по завданню, студент обирає свій варіант і приступає до його виконання. Виконані завдання студенти здають викладачеві і при необхідності їх захищають.

Оформлення звіту та залік по роботі

Звіт по роботі виконується кожним студентом індивідуально на аркушах паперу формату А4 або в окремому зошиті. Всі листи формату А4 повинні бути скріплені.

Перший аркуш звіту є титульним, і оформлюється по встановленому зразку.

Звіт по лабораторній роботі має містити:

  1. Титульний аркуш – містить тему і номер завдання, прізвища студента та викладача (приклад в додатку).
  2. Виконання роботи – вказуються розрахунки, проведені в ході роботи, а також результати цих розрахунків.
  3. Результати роботи – висновки, зроблені студентом під час виконання індивідуального завдання.
  4. Правила оформлення записки такі ж як і для лабораторних робіт.

Захист звітів виконання завдань на самостійну роботу студентів проводиться під час занять або у час, відведений для консультацій.

В даних методичних вказівках міститься основний матеріал, необхідний для виконання завдань на самостійну роботу студентів. Теоретичні відомості, представлені в обмеженому обсязі, тому для якісної підготовки до виконання завдань слід вивчити рекомендовану літературу та лекційний матеріал.

Список рекомендованої літератури  

  1. Потёмкин И.С. Функциональные узлы цифровой автоматики.- М.: Энергоатом издат, 1988.
  2. Прикладная теория цифровых автоматов/К.Г.Самофалов й др.- К.: 1987.
  3. Цифровая й вычислительная техника/Под ред. Э.В. Евреинова.- М.: Радио й связь, 1991.

Комментарии: